Klauzula informacyjna dla osób fizycznych w związku z podjęciem kontaktu za pomocą poczty elektronicznej

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-400 Łowicz ul. Kaliska 22 telefon (46) 837 43 90,  tel. / fax  (046) 837 48 61 e-mail: sekretariat@zeclowicz.pl Witryna internetowa http://zeclowicz.pl/ W sprawie przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zeclowicz.pl,  telefon (46) 837 43 90 wew. 30

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji

e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

– umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania

kontaktu z adresatami,

– dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi

osobami,

– przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg,

reklamacji, innych wniosków,

– ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z naszą działalnością gospodarczą.

Okres przechowywania danych

Korespondencję w tym Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora, regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prawa osób

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić

kontynuowanie korespondencji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m. in. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi  prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.

Przekazywane danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będę przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do

organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.